ECTS-database Plantijn Hogeschool
  
 

2 Biomedische laboratoriumtechnologie - 2FBT - Onderdelen - Enzymmetingen: kinetiek & klinische toep
  

Component behoort tot O.O.: Biochemie
Afstudeerrichting: BL:Biomedische Laboratoriumtechnologie
Code: 20049
Academiejaar: 2009-2010
Type: ?
Niveau: ?
Programmajaar: 2
Periode binnen het modeltraject: :--
Aantal studiepunten: nvt
Wegingscoëfficient: 47
Totaal aantal contacturen: 50
Totaal studietijd: 85,54
Deeltijds programma:
Vrijstelling of overdracht: niet mogelijk
Onderwijstaal: Nederlands
Lector(en): Partoens Peter
Van Cleemput Marjan


 

KORTE OMSCHRIJVING
In de lessenreeks “Enzymmetingen: kinetiek en klinische toepassingen” worden de factoren die de enzymactiviteit bepalen (temperatuur, substraat, activatoren en inhibitoren) afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang behandeld. De werkingsvoorwaarden voor substraat- en enzymbepalingen in serum of plasma worden uitgebreid besproken. Daarna worden de klinisch relevante enzymen besproken evenals de verschillende  bepalingsmethoden.  Ruime aandacht wordt besteed aan de interpretatie van de resultaten en de analyse van enzympatronen.  In laboratoriumoefeningen leert de student enzymactiviteitsbepalingen uitvoeren waarbij de invloed van verschillende factoren (substraat- en enzymconcentratie, inhibitoren) op de enzymatische reactie wordt nagegaan.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

  Algemene beroepsgerichte competenties
  • BL234 Evalueert resulaten kritisch
  • BL237 Werkt volgens voorgeschreven procedures/SOP's/werkinstructies
  Beroepsspecifieke competenties
  • BL361 Heeft een vakoverschrijdende en geïntegreerde kennis omvattende de verschillende aspecten van de biomedische wetenschappen
  • BL362 Beschikt over goede algemene laboratorium- en technologische vaardigheden
  • BL364 Voert correcte analyses uit in de diverse deeldomeinen van de klinische biologie
  • BL367 Bezit operationele kennis van de voornaamste biochemische en celbiologische technologieën

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  • De student heeft op het einde van het jaar een goed inzicht in de werking van enzymen. Hij/zij kent de beperkingen, de voorzorgen en de reactieomstandigheden waarin moet gewerkt worden bij de bepaling van enzymen en substraten in serum of plasma.
  • De student kan de geziene leerstof toepassen bij enzymbepalingen in bloed en bij het werken met ELISA’s en aanverwante technieken.
  • De student kan enzymactiviteitsbepalingen uitvoeren. Hij/zij kan de enzymkinetische parameters, Vmax en KM bepalen en de inhibitieconstante voor een inhibitor berekenen.
  • De student kan gebruik maken van kits voor de bepaling van de klinisch belangrijke enzymen en kan de instructies en werkvoorwaarden die in de bijsluiters van de kits vermeld staan in het kinetisch programma van de spectrofotometer inbrengen.
  • Hij/zij kan een aantal eenvoudige enzympatronen analyseren.
  LEERINHOUDEN
  • In een eerste deel worden de factoren die de enzymactiviteit bepalen (temperatuur, substraat, activatoren en inhibitoren) afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang behandeld. De werkingsvoorwaarden voor substraat- en enzymbepalingen in serum of plasma worden uitgebreid besproken.
  • In een tweede deel worden de klinisch relevante enzymen besproken evenals de verschillende  bepalingsmethoden.  Ruime aandacht wordt besteed aan de interpretatie van de resultaten en de analyse van enzympatronen.
  • In het laboratorium leert de student enzymactiviteitsbepalingen uitvoeren. De invloed van verschillende factoren (substraat- en enzymconcentratie, inhibitoren) op de enzymatische reactie wordt nagegaan.

   


  STUDIEMATERIAAL
  • Theoriecursus: enzymmetingen (Peter Partoens)
  • Ppt-presentaties van alle lessen zijn beschikbaar via e-campus
  • praktijknota's (Peter Partoens)
  • Manualen van verschillende firma's

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm uren  

  %

  hoor- en werkcolleges:

  18

   lesuren

    18,00

  practicum en oefeningen:

  28

   lesuren

    28,00

  vormen van groepsleren:

  0

   lesuren

    00,00

  studietijd buiten contacturen:

  50

   klokuren

    50,00

  Verdere toelichting:
  • Hoorcollege
  • Praktische oefeningen

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  • INT4-1
  • De praktische oefening wordt geëvalueerd op basis van permanente evaluatie, aanwezigheid, houding, praktische skills en verslag. Op de INT4-1 komen ook aspecten uit het prakticum aan bod.

  tijd voor examinering
  uren
  4

  %
   
   04,00

  Tweede examenperiode
  Enkel de INT4-1 kan herhaald worden. De punten behaald op het practicum in 1ste zit worden meegenomen naar 2de zit.