ECTS-database Plantijn Hogeschool
  
 

3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Communicatieve en agogische vaardigheden
  

O.O. heeft componenten: Neen
Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
Code: 3VV01
Academiejaar: 2008-2009
Type: kern
Niveau: uitdiepend
Programmajaar: 3
Periode binnen het modeltraject: S:1
Aantal studiepunten: 3
Wegingscoëfficient: 3
Totaal aantal contacturen: 35
Totaal studietijd: 78
Deeltijds programma:
Examencontract: mogelijk
Deliberatie: mogelijk
Vrijstelling of overdracht: mogelijk
Onderwijstaal: Nederlands
Lector(en): Roland Kristien


 

KORTE OMSCHRIJVING

Binnen dit cursusaanbod in het derde jaar gaan we inhoudelijk dieper in op het begeleiden van leerlingen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. We staan stil bij de specificiteit van leerlingen in het deeltijds en buitengewoon onderwijs en bij interculturele communicatie. De rechten van de jongere worden onder de loepe genomen.

Het is de betrachting om een positief ingestelde attitude te ontwikkelen ten aanzien van de lerende, onafgezien van zijn kwaliteiten en beperkingen. Hiervoor is inzicht in problematieken noodzakelijk en dient samengewerkt te worden met collega's, ouders en externen.

De einddoelstelling zal erin bestaan om te komen tot een verantwoorde en ethische attitude van toekomstig leerkracht.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • SO101 Handelt integer en respectvol.
 • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
 • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
 • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • SO205 Stelt zich assertief op.
 • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
 • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
 • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
 • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
 • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
Beroepsspecifieke competenties
 • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
 • SO315 Kan emanciperend werken.
 • SO317 Werkt leerlinggericht.
 • SO318 Creëert een krachtige leeromgeving.
 • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
 • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

1. De student is oprecht en integer in z'n handelen en biedt voldoende standvastigheid in moeilijke situaties doordat hij/zij de vaardigheden tot oplossingsgericht werken kent.
2. De student leert empathisch te werken en heeft voldoende inzicht en reflectie op z'n persoonlijk handelen.
3. De student kan in team werken, met respect interacties aangaan waarbij tevens de interculturele communicatie verbetert
4. De  student is in staat om in overleg een positief leefklimaat te creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. Dit omvat inzicht in mogelijke stoornissen bij leerlingen.

5. De student is in staat om met ouders en verzorgers in dialoog te treden over opvoeding en onderwijs.
6.De student is in staat zich te documenteren overde eigen rechtspositie en die van de leerlingen.
7.De student is in staat om actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen te identificeren en kritisch te benaderen.

 


 


VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
De verworven competenties uit de cursus communicatieve vaardigheden van het tweede jaar.

Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn
De cursus communicatieve en agogische vaardigheden van het 2° jaar met succes beëindigd hebben.
Andere begincompetenties

LEERINHOUDEN
 • Basishouding/attitude van de leerkracht : normen en waarden die inspireren
 • Communicatieprincipes/ gespreksvoering
 • Oudercontact
 • jongeren met leer-, ontwikkelings-, gedragsproblemen
 • jongeren in het deeltijds onderwijs
 • jongeren in het buitengewoon onderwijs
 • Interculturele communicatie.
 • Rechtspositie van de minderjarige/ Kinderrechten in de klas.
 • Wetgeving en beleidstendenzenSTUDIEMATERIAAL

Cursus met essentie hoorcolleges en aanvullende, ondersteunende wetenschappelijke teksten.

De getoonde videofragmenten moeten gekend zijn.


WERKVORMEN
Soort werkvorm uren  

%

hoor- en werkcolleges:

33

 lesuren

  42,31

practicum en oefeningen:

0

 lesuren

  00,00

vormen van groepsleren:

0

 lesuren

  00,00

studietijd buiten contacturen:

43

 klokuren

  55,13

Verdere toelichting:
 • Interactieve hoorcolleges.
 • Praktijkvoorbeelden-toepassingen via videodocumentaires.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
Schriftelijk examen op 100 % van de punten.

tijd voor examinering
uren
2

%
 
 02,56

Tweede examenperiode
Schriftelijk examen op 100% van de punten.

 

 

3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Pedagogische wetenschappen
  

O.O. heeft componenten: Neen
Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
Code: 3VV04
Academiejaar: 2008-2009
Type: kern
Niveau: uitdiepend
Programmajaar: 3
Periode binnen het modeltraject: S:1
Aantal studiepunten: 4
Wegingscoëfficient: 4
Totaal aantal contacturen: 37
Totaal studietijd: 104
Deeltijds programma:
Examencontract: mogelijk
Deliberatie: mogelijk
Vrijstelling of overdracht: mogelijk
Onderwijstaal: Nederlands
Lector(en): Ihmsen Hans


 

KORTE OMSCHRIJVING

Om je weg te vinden in het onderwijslandschap komen in het derde jaar verschillende topics over onderwijsorganisatie, onderwijsbeleid en de rechten en plichten van een leerkracht aan bod. Het hele pakket bereidt je op een directe en praktische manier voor op de onderwijspraktijk die buiten het eigenlijke lesgeven valt. De contactmomenten staan in het teken van een constant begeleiden en remediëren van de opdrachten en het verduidelijken van bepaalde inhouden.


COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
 • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
Beroepsspecifieke competenties

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  11. De student kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren (bijhouden van leerlingengegevens, evluatiegegevens, klasseraad,…).
  2. De student kan de resultaten van onderwijsonderzoek beoordelen.
  3. De student kan participeren aan samenwerkingsstructuren: Klasseraad, graadwerkgroepen, vakwerkgroepen.
  4. De student kan zich documenteren over de eigen rechtszekerheid: plichten en rechten van de leraar, loopbaan en bezoldiging, verloven, ziekten en ongevallen, aansprakelijkheid.
  5. De student kan reflecteren over het beroep van de leraar en de plaats in de samenleving: Geschiedenis van het algemeen secundair onderwijs en het technisch onderwijs, organisatie van het secundair onderwijs, organisatie van het BUSO.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
  Kennis van de pedagogische wetenschappen uit het 1e en 2e opleidingsjaar en ervaring uit de pedagogische stages.

  Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

  Andere begincompetenties

  LEERINHOUDEN
  • De staatshervorming
  • Het schoolpact
  • Structuur van het onderwijs
  • CLB
  • Inrichtende macht
  • leerplicht
  • participatie
  • De plichten van de leerkracht
  • Verboden praktijken op school
  • Verplichtingen t.g.v. netgebonden reglementen
  • GOK
  • Het schoolreglement
  • De klasseraad
  • Inspectie en begeleidingsdiensten

  STUDIEMATERIAAL
  • Cursus pedagogische wetenschapen 3 vk, Hans Ihmsen.
  • Tijdschrift Klasse.
  • Onderwijs.vlaanderen.be.
  • Publicaties Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs.

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm uren  

  %

  hoor- en werkcolleges:

  14

   lesuren

    13,46

  practicum en oefeningen:

  19

   lesuren

    18,27

  vormen van groepsleren:

  0

   lesuren

    00,00

  studietijd buiten contacturen:

  67

   klokuren

    64,42

  Verdere toelichting:
  • Hoorcolleges.
  • Opdrachten en oefeningen.
  • Individueel werk.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode

   

  • Mondeling examen (50%). Open boek
  • opdrachten (50%).

  tijd voor examinering
  uren
  4

  %
   
   03,85

  Tweede examenperiode
  Schriftelijk examen (100%) Open boek

   

   

  3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Portfolio
    

  O.O. heeft componenten: Neen
  Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
  Code: 3VV27
  Academiejaar: 2008-2009
  Type: kern
  Niveau: gespecialiseerd
  Programmajaar: 3
  Periode binnen het modeltraject: S:1
  Aantal studiepunten: 4
  Wegingscoëfficient: 4
  Totaal aantal contacturen: 10
  Totaal studietijd: 104
  Deeltijds programma:
  Examencontract: mogelijk
  Deliberatie: mogelijk
  Vrijstelling of overdracht: mogelijk
  Onderwijstaal: Nederlands
  Lector(en): Roland Kristien


   

  KORTE OMSCHRIJVING
  De student kiest een thema uit één van de gekende basiscompetenties van de lerarenopleiding.De concrete leservaring en gedane zelfreflecties tijdens de stage van het derde jaar nemen hierbij een centrale plaats in. De student stelt op een creatieve wijze, na theoretische verdieping van het onderwerp via opzoekwerk van wetenschappelijke bronnen een dossier samen waarbij de competentie-groeiontwikkeling mooi volgbaar wordt. Dit project zal tesamen met een toegepast  creatief didactisch werkstuk  van het uitgewerkt thema mondeling verdedigd worden voor een jury-deskundigen en collega's studenten .

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • SO101 Handelt integer en respectvol.
  • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
  • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
  • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • SO205 Stelt zich assertief op.
  • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
  • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
  • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
  • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
  • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
  • SO211 Creatief zijn.
  • SO212 Kan organiseren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
  • SO314 Werkt doelgericht.
  • SO315 Kan emanciperend werken.
  • SO316 Evalueert leerlingen deskundig.
  • SO317 Werkt leerlinggericht.
  • SO318 Creëert een krachtige leeromgeving.
  • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
  • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  1. De student geeft reflectie van een persoonlijk proces qua leerinhouden en attitudes/ evolutieverslag van de persoonlijke groei via gemaakte reflecties tijdens de stage en de studieloopbaan.
  2. De student kan een planning opmaken/ tijdschema naleven.
  3. De student kan onberispelijk schriftelijk verslag maken en een vlotte, assertieve mondelinge verdediging houden.
  4. De student kan actueel, vernieuwend en creatief werken.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
  • De stage van het tweede jaar met goed gevolg afgelegd.
  • De verschillende competenties van de lerarenopleiding dienen reeds voldoende aanwezig te zijn, met name het persoonsgebonden gedrag, het interactief gedrag, het taakgebonden gedrag (algemeen en vaktechnisch), het leerbevorderend gedrag.
  • In de portfolio komt dit alles tot een geïntegreerd geheel.

  Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn
  •  De stage van het derde jaar met goed gevolg afgelegd hebben.
  •  De portfolio is gelinkt aan de praktijkstage van het derde jaar.
  •  De gevraagde reflectieverslagen dienen te komen uit het derde jaar praktijkstage.

   


  Andere begincompetenties

  LEERINHOUDEN
  • Theorie portfolio.
  • Verdieping van de specifieke opdracht naar de keuze van de competenties.
  • Bronnenonderzoek.
  • Leerproces over 'Reflecteren'
  • Reflectieverslagen leren opmaken
  • Creatieve-kunstzinnige Lay-out opmaken
  • Wetenschappelijke bronnen citeren.
  • Het maken van een verzorgde, schriftelijke neerslag met bijzondere aandacht voor spelling.
  • Mondelinge presentatie.

  STUDIEMATERIAAL
  • Boek: Meeus, W., Van Looy, L., Portfolio zonder blozen, Garant, Antwerpen, 2005.
  • Basistekst-opdracht: 'portfolio in de lerarenopleiding'.
  • Wetenschappelijke tekst over "Hoe reflecteren en het opmaken van een reflectieverslag"

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm uren  

  %

  hoor- en werkcolleges:

  9

   lesuren

    08,57

  practicum en oefeningen:

  0

   lesuren

    00,00

  vormen van groepsleren:

  0

   lesuren

    00,00

  studietijd buiten contacturen:

  95

   klokuren

    90,48

  Verdere toelichting:
  • Interactieve hoorcolleges.
  • Bibliotheekbezoek.
  • Individuele begeleidingsmomenten.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  • Evaluatie door een jury van de portfolio
  • Holistische benadering van de schriftelijke neerslag en de mondelinge presentatie met voorstelling van het toegepaste didactisch werkstuk.
  • De portfolio wordt in juni naar voor gebracht
  • Voor 100% van de punten

  tijd voor examinering
  uren
  1

  %
   
   00,95

  Tweede examenperiode
  • Wanneer de portfolio ontoereikend wordt geacht in de eerste examenperiode krijgt de student een concrete, specifieke opdracht om een onvoldoende uitgewerkt onderdeel van de portfolio opnieuw te behandelen.

   

   

  3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Projectweken : algemene vakken
    

  O.O. heeft componenten: Neen
  Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
  Code: 00112
  Academiejaar: 2008-2009
  Type: kern
  Niveau: uitdiepend
  Programmajaar: 3
  Periode binnen het modeltraject: S:2
  Aantal studiepunten: 3
  Wegingscoëfficient: 3
  Totaal aantal contacturen: 63
  Totaal studietijd: 78
  Deeltijds programma:
  Examencontract: mogelijk
  Deliberatie: mogelijk
  Vrijstelling of overdracht: mogelijk
  Onderwijstaal: Nederlands
  Lector(en): Ihmsen Hans


   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Met de projectweken algemene vakken zal je op een actieve, werkelijkheidsnabije, manier je verdiepen in een aantal instrumenten en methodes die er voor moeten zorgen dat je enerzijds beter om kan gaan met de diversiteit van je leerlingen tijdens het lesgeven en dat je anderzijds in staat bent om op een boeiende manier je leerlingen te ondersteunen in hun keuzeprocessen.

  Hiernaast krijg je tijdens de projectweken begeleiding in het maken van een wetenschappelijk onderbouwde verslaggeving ter ondersteuning van de uitwerking van de eigen portfolio. 


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • SO101 Handelt integer en respectvol.
  • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • SO205 Stelt zich assertief op.
  • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
  • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
  • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
  • SO211 Creatief zijn.
  Beroepsspecifieke competenties
  • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
  • SO315 Kan emanciperend werken.
  • SO317 Werkt leerlinggericht.
  • SO319 Kan omgaan met diversiteit.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  1. De student kan op een gepaste manier omgaan met een divers publiek tijdens het lesgeven.
  2. De student wordt zich bewust van de invloed van de verschillende culturele en sociale achtergronden van hun leerlingen op het leerproces.
  3. De student kan leerlingen goed begeleiden bij keuzeprocessen.
  4. De student wordt alert voor dynamisch-affectieve aspecten die het leerproces beïnvloeden (cfr. attest Leefsleutels).
  5. De student kan een, wetenschappelijk onderbouwd, verslag uitschrijven.

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
  Alle Algemene Vakken en Vakdidactiek.

  Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

  Andere begincompetenties

  LEERINHOUDEN

  - Week 1 (24.11.2008-28.11.2008):

  * * Training Leefsleutels (24.11-26.11.2008) (v.z.w. Leefsleutels).

  ** Informatie over, en training in het schrijven van een wetenschappelijk onderbouwd verslag. (Mevr. Torfs).

  Week 2 (23.03.2009-27.03.2009): thema "Begeleiden van keuzeprocessen bij leerlingen".


  STUDIEMATERIAAL
  Leerplannen en werkmappen.

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm uren  

  %

  hoor- en werkcolleges:

  15

   lesuren

    19,23

  practicum en oefeningen:

  15

   lesuren

    19,23

  vormen van groepsleren:

  33

   lesuren

    42,31

  studietijd buiten contacturen:

  15

   klokuren

    19,23

  Verdere toelichting:
  Interactief.

  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  • Leefsleutels: actieve deelname aan de training (permanente evaluatie).
  • De competenties die geoefend worden bij de training van mevrouw Torfs (wetenschappelijke verslaggeving) worden geëvalueerd bij de portfolio. 
  • Thema 'Begeleiden van keuzeprocessen bij leerlingen': de studiepunten worden verdiend via een presentatie met schriftelijke neerslag (inclusief reflectie) die aan de groep en een jury voorgesteld wordt; er worden dus geen punten gegeven (geen quotering).

  tijd voor examinering
  uren
  0

  %
   
   00,00

  Tweede examenperiode
  Geen tweede zit mogelijk.

   

   

  3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Voeding
    

  O.O. heeft componenten: Neen
  Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
  Code: 00113
  Academiejaar: 2008-2009
  Type: kern
  Niveau: uitdiepend
  Programmajaar: 3
  Periode binnen het modeltraject: S:1
  Aantal studiepunten: 3
  Wegingscoëfficient: 3
  Totaal aantal contacturen: 51
  Totaal studietijd: 78
  Deeltijds programma:
  Examencontract: mogelijk
  Deliberatie: mogelijk
  Vrijstelling of overdracht: mogelijk
  Onderwijstaal: Nederlands
  Lector(en): Seghers Annemie


   

  KORTE OMSCHRIJVING
  Uitwerken van menu's met aandacht voor; werkmethode, organisatie, materiaal, hygiëne, ergonomie, tempo,  productkennis, presentatie, smaak, temperatuur, creativiteit, enz..

  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
  • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
  • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
  Algemene beroepsgerichte competenties
  • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
  • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
  • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
  • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
  • SO211 Creatief zijn.
  • SO212 Kan organiseren.
  Beroepsspecifieke competenties
  • SO314 Werkt doelgericht.
  • SO316 Evalueert leerlingen deskundig.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
  1. De student maakt gebruik van de menu en receptenleer om voor elk onderwijsniveau een menu samen te stellen.
  2. De student kan zelfstandig een menu uitwerken met juist gebruik van materiaal en technieken. Een feestmenu kunnen samenstellen, plannen, organiseren en creatief uitvoeren.
  3. De student zorgt dat uitgevoerde opdrachten een verzorgde stijl en overzichtelijke lay-out krijgen. De student kan een organisatieplan en stoomdiagram opstellen in een PC-programma naar keuze ( Excel, Dia,…).

  VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
  Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
  • Bereid zijn tot samenwerken.
  • ICT vaardigheden.
  • Vaktechnisch: Vaardigheden en  kennis, voeding 1 en 2 VK.

  Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

  Andere begincompetenties

  LEERINHOUDEN
  • Menu en receptenleer.
  • Receptuur aanpassen en uitschrijven in model.
  • Organisatieplan en stroomdigram.
  • Budgettering.
  • Opstellen van bestellijsten.

  STUDIEMATERIAAL
  • Plantijn-cursus.
  • Irene van Blommestein, KOOK OOK, Nederlands Voedingsbureau voor voeding, 2001 .
  • J.G. Van Eden, RECEPTENLEER, Bereidingstechnieken en -processen, HBuitgevers, 2001.
  • Werkmap ‘Praktijk organiseren’ uitgegeven door LICAP c.v.b.a. – 1040 Brussel  .
  • Vaktijdschriften en kookboeken Schoolbib.

  WERKVORMEN
  Soort werkvorm uren  

  %

  hoor- en werkcolleges:

  3

   lesuren

    03,85

  practicum en oefeningen:

  21

   lesuren

    26,92

  vormen van groepsleren:

  9

   lesuren

    11,54

  studietijd buiten contacturen:

  27

   klokuren

    34,62

  Verdere toelichting:
  • Praktijksessies, onder begeleiding, menu's bereiden en evalueren.
  • Groepsopdracht: menu opstellen en volledig uitwerken (organisatie, budgettering, bestelling van materiaal,..) als voorbereiding op het examen.
  • Verplichte praktijksessies met verplichte voorbereiding 
  • Reflectie en rapporteren over: organisatie en samenwerking, werktempo, uitgevoerde technieken, gezond volgens de actieve voedingsdriehoek, hygiënisch, organoleptisch, ergonomisch, milieubewust en veilig handelen.
  • Elkaar leren coachen, per les zijn er 2 coachen die zorgen voor het goede verloop van de kookles, de orde en uitvoeren van gemeenschappelijke taken in de keuken. Dit is een voorbereiding op de latere leidinggevende functie als leerkracht.


   


  EVALUATIE

  Eerste examenperiode
  • Permanente evaluatie 20%: aanwezigheid tijdens de practica is een vereiste om te kunnen slagen.
  • Groepspresentatie 20%: groepscijfer 10%, peerassessment 10%.
  • Theoretisch examen (januari) 20%: kennis-, inzichtsvragen en casusvraag.
  • Schriftelijke bundel zondagsmenu  20%: juiste opvolging van de verschillende deelopdrachten, organisatieplan,stroomdiagram, menuleer, bestellijst, creativiteit. De volledige lijst met evaluatiecriteria vind je op Bb onder: voeding III- documents.
  • Praktisch examen (zondagsmenu - juni)  20%: practische uitwerking van een menu, beoordeling door externe jury, lector en zelfevaluatie.

  tijd voor examinering
  uren
  18

  %
   
   23,08

  Tweede examenperiode
  • Theoretisch examen kan hernomen worden.
  • Schriftelijke bundel zondagsmenu kan herwerkt worden.
  • Punten permanente evaluatie, groepspresentatie en praktisch examen blijven behouden.

   

   

  3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Mode
    

  O.O. heeft componenten: Neen
  Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
  Code: 00517
  Academiejaar: 2008-2009
  Type: kern
  Niveau: uitdiepend
  Programmajaar: 3
  Periode binnen het modeltraject: S:1
  Aantal studiepunten: 3
  Wegingscoëfficient: 3
  Totaal aantal contacturen: 33
  Totaal studietijd: 78
  Deeltijds programma:
  Examencontract: mogelijk
  Deliberatie: mogelijk
  Vrijstelling of overdracht: mogelijk
  Onderwijstaal: Nederlands
  Lector(en): Vandecruys Gert


   

  KORTE OMSCHRIJVING

  Het realiseren van een klassieke vest met bijzondere aandacht voor het fabricatiedossier.


  COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
   Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

  Algemene competenties

  • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
  Algemene beroepsgerichte competenties
   Beroepsspecifieke competenties
   • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   1. De studenten moeten een klassieke vest kunnen realiseren.
   2. De studenten moeten het volledige fabricatiedossier kunnen voorbereiden.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn

   mode 2VK


   Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

   mode 2VK


   Andere begincompetenties

   LEERINHOUDEN
  • Realiseren van een klassieke vest : vormgeving, realisatie.
  • Voorbereiden van het fabricatiedossier .  • STUDIEMATERIAAL
  • cursus organisatie.
  • cursus werkinstructieformulieren.  • WERKVORMEN
   Soort werkvorm uren  

   %

   hoor- en werkcolleges:

   11

    lesuren

     14,10

   practicum en oefeningen:

   22

    lesuren

     28,21

   vormen van groepsleren:

   0

    lesuren

     00,00

   studietijd buiten contacturen:

   45

    klokuren

     57,69

   Verdere toelichting:   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
  • 100% permanente evaluatie.
  • Regelmatige aanwezigheid is noodzakelijk.

  • tijd voor examinering
   uren
   0

   %
    
    00,00

   Tweede examenperiode

   De student moet een deelstudie van een vest realiseren tijdens het examen.

    

    

    

   3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Verzorging : practicum
     

   O.O. heeft componenten: Neen
   Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
   Code: 00518
   Academiejaar: 2008-2009
   Type: kern
   Niveau: uitdiepend
   Programmajaar: 3
   Periode binnen het modeltraject: S:1
   Aantal studiepunten: 4
   Wegingscoëfficient: 4
   Totaal aantal contacturen: 50
   Totaal studietijd: 104
   Deeltijds programma:
   Examencontract: mogelijk
   Deliberatie: mogelijk
   Vrijstelling of overdracht: mogelijk
   Onderwijstaal: Nederlands
   Lector(en): Beckers Getty


    

   KORTE OMSCHRIJVING

   In het derde jaar wordt voornamelijk gewerkt rond de verzorging (beroepszorg) van specifieke doelgroepen, nl. het kind en de oudere. Via leerrijke demonstratielessen, studieuitstappen, gastcolleges, zelfstandig opzoekwerk, ... verdiep je je in deze materie.

   In practicum Verzorging, gelinkt aan de 3de graad van het SO,  worden de verzorgende noden van deze doelgroepen ingeoefend. Woning-interieur-textielzorg,creatieve en functionele werkstukjes, bloemschikken, aanleggen van een documentatiemap, inrichten van een kinderkamer, ... .

   In het theoretisch gedeelte verwerf je kennis en techniek rond een aangepast zorgproces voor jonge kinderen en bejaarden.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • SO101 Handelt integer en respectvol.
   • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
   • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
   • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
   • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
   • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
   • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
   • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
   • SO211 Creatief zijn.
   • SO212 Kan organiseren.
   Beroepsspecifieke competenties
   • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
   • SO316 Evalueert leerlingen deskundig.
   • SO317 Werkt leerlinggericht.
   • SO318 Creëert een krachtige leeromgeving.
   • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • Door toepassingen rond zorgproces op textielstukken machinaal en manueel wassen, kastklaar maken en/of ontvlekken en/of opfrissen/oppersen wordt de student getraind in het kunnen samenwerken, in verantwoordelijkheid nemen en het reflecteren van bekomen resultaten.
   • De student heeft inzicht in het chemisch reinigen en past de techniek hiervoor toe op het waterdicht maken/ontvlekken van regenkledij. ( zie 1: training, dril)
   • De student past specifieke onderhoudstechnieken toe op natuurlijke grondstoffen en synthetisch materiaal en kiest hierbij het juiste onderhoudsmiddel. (zie 1: training,dril)
   • De student ontdekt, ontwikkelt en uit creativiteit in een decoratief, functioneel werkstukje i.f.v. de doelgroep en de beschikbare kostprijs. In het zelfstandig op zoek gaan naar ontwerpen neemt de student verantwoordelijkheid op en reflecteert nadien op het bekomen resultaat.
   • De student verwerft kennis en techniek rond een aangepast zorgproces voor jonge kinderen en bejaarden m.b.t. lichaamsverzorging, eten en drinken, bewegen en rust, veiligheid en comfort, inrichting leefomgeving. De student verdiept zich zelfstandig in de leerinhoud van het vakgebied verzorging voor de lln. van de 3de graad Verzorging. De vakkenstage kind en oudere is bij uitstek de kans om zich hierin te kunnen verdiepen en te vervolmaken (vakoverschrijding)

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
   • Vaktechnische vaardigheden en kennis uit 1 en 2 VK
   • Vakervaring opgedaan tijdens de stages

   Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn
   geen
   Andere begincompetenties
   • kunnen samenwerken en zelfstandig taken uitvoeren
   • ICT-vaardigheden

   LEERINHOUDEN
   • Belang verzorgend beroep bij kinderzorg en bejaardenhulp
   • Zwangerschap, geboorte, de pasgeborene, de baby, de peuter, de kleuter, het ouderschap, typische kinder- en ouderdomsziekten
   • Kind en oudere: verzorgingstechnieken, leef-woon- en speelomgeving, veiligheid, comfort, kinderkamer
   • Textielzorg: Handwas: zijden of kunstzijden sjaal en fijne textielvezels. Machinewas: 30° tot 90° C. Chemisch reinigen: Waterdicht maken van paraplu of regenjas. Gebruik droogtrommel. Strijken: Roulement en driloefeningen: platte stukken, kledingsstukken, opfrissen/oppersen
   • Onderhoud woonomgeving: natuurlijke en synthetische materialen
   • Creatie - decoratie - sfeer - en kleurtoepassingen: bloemschikken, kamerplanten, uitvoeren creatieve/functionele werkstukjes
   • Observatie kraamafdeling ziekenhuis + De Kraamvogel / bezoek RVT  

   STUDIEMATERIAAL
   • Plantijncursus 1/2/3 VK
   • Specifieke zorg voor kindjes en ouderen, Bockstaele en Piens, Wolters Plantyn, 2006
   • TSW praktijk Organiseren, Licap
   • TW oefeningen 3de graad TSW Licap
   • Schoolbib.
   • Ter beschikking gestelde leer- en werkboeken
   • 1001 ideeën 1 tips Test Aankoop 2002
   • Creatieve tijdschriften en vaktijdschriften
   • Brochures Kind en Gezin
   • Onderwijsonderricht
   • Leerplannen 3de graad TSO - BSO Verzorging

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm uren  

   %

   hoor- en werkcolleges:

   17

    lesuren

     16,35

   practicum en oefeningen:

   17

    lesuren

     16,35

   vormen van groepsleren:

   10

    lesuren

     09,62

   studietijd buiten contacturen:

   54

    klokuren

     51,92

   Verdere toelichting:
   • Praktijksessies onder begeleiding
   • Individuele praktische en theoretische opdrachten
   • Groepsopdrachten
   • Hoorcolleges
   • Zelfstudie
   • Studiebezoeken
   • Gastcollege

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   • Aanwezigheid tijdens de practica is een vereiste om te kunnen deelnemen aan zowel het theoretisch als praktisch examen.
   • Permanente evaluatie practicum, samen met individuele opdrachten: 30%
   • Evaluatie groepsopdrachten + groepsmap: 15%
   • Jaaropdracht: 20%
   • Theoretisch partieel examen: 15%
   • Praktisch examen (juni): 20%

   tijd voor examinering
   uren
   6

   %
    
    05,77

   Tweede examenperiode
   • Zowel het theoretisch als het praktisch examen en de jaaropdracht kunnen hernomen worden.
   • De overige punten blijven behouden

    

    

   3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Maatschappelijke en sociale vorming
     

   O.O. heeft componenten: Neen
   Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
   Code: 00519
   Academiejaar: 2008-2009
   Type: kern
   Niveau: uitdiepend
   Programmajaar: 3
   Periode binnen het modeltraject: S:1
   Aantal studiepunten: 3
   Wegingscoëfficient: 3
   Totaal aantal contacturen: 35
   Totaal studietijd: 78
   Deeltijds programma:
   Examencontract: mogelijk
   Deliberatie: mogelijk
   Vrijstelling of overdracht: mogelijk
   Onderwijstaal: Nederlands
   Lector(en): Beckers Getty


    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Centraal in MSV staat de student als toekomstige leerkracht-opvoeder. Loopbaan en statuut, bezoldiging en deonthologische aspecten van het beroep, worden toegelicht, opgezocht en onderzocht, onder leiding van de lector. Leven en werken in de stad, economische ontwikkeling en meerkeuzemaatschappij, Sociale Zekerheid, diversiteit, democratie, mensen- en kinderrechten, maatschappelijke problematieken worden op een participerende, interactieve manier besproken. Studieuitstappen, ervaringen en verslaggevingen hierover worden onderling gereflecteerd.  


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • SO101 Handelt integer en respectvol.
   • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
   • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
   • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • SO205 Stelt zich assertief op.
   • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
   • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
   • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
   • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
   • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
   • SO211 Creatief zijn.
   • SO212 Kan organiseren.
   Beroepsspecifieke competenties
   • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
   • SO314 Werkt doelgericht.
   • SO315 Kan emanciperend werken.
   • SO317 Werkt leerlinggericht.
   • SO318 Creëert een krachtige leeromgeving.
   • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
   • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   1. De student kan maatschappelijke participatie, visie en tolerantie ontwikkelen, o.a. door mediagebruik. Bij het beluisteren van radionieuws, het ontleden van krantenitems en maatschappelijk bewogen artikels, stimuleert de student zichzelf en in samenwerking met de groep, in verantwoordelijkheid en zelfreflectie.
   2. De student kent democratie, zijn principes en basiskenmerken , hij kan ze definiëren alsook associëren met onze welvaartstaat.
   3. De student kan de universele mensenrechten toelichten en inzien dat rechten en plichten complementair zijn, sociale grondrechten en rol overheid hierbij bepalen. A.d.h.v. cases, werken de studenten samen en reflecteren ze op het welbevinden en verantwoordelijkheid van zichzelf en de burger, alsook het resultaat van de opdracht.
   4. De student kent het Belgisch sociaal zekerheidssysteem en gebruik ervan kunnen toelichten.
   5. De student kan vormen van sociaal bewogen attitude en relationele gerichtheid bij oordelen - vooroordelen - discriminatie en onverdraagzaamheid.
   6. De student kan de stad als openbare ruimte en kenmerken van de hoogmoderne multiculturele samenleving omschrijven. Door groepsverslaggeving van de observatieoefening pleinbezoek en de rondleiding met A'pen Avrechts, nemen de studenten het eigen functioneren en verantwoordelijkheidszin onder de loep.
   7. De student kan economische ontwikkeling, consumentenbescherming en -gedrag, vraag-aanbod- en kredietsysteem toepassen, rekening houdend met budgettering. Bij de taak gezinsbudget en bankkrediet stellen de studenten hun eigen omgang met geld in vraag en reflecteren ze hun materiële verlangens voor de groep i.h.k.v. de meerkeuzemaatschappij.
   8. De student kan de werking, doel en ondersteuning van het OCMW - K&G als hulpverleningsorganisaties kennen en a.d.h.v. cases kunnen linken. Stilstaan bij de opdracht kindermishandeling en incest, confronteert de student over de ernst van de verantwoordelijkheid van de mens als opvoeder en hun taak als leerkracht-opvoeder. (interactie en reflectie).
   9. De student kan de houding van de leerkracht bij enkele deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding in het gewoon secundair onderwijs kaderen.
   10. De student als toekomstige leerkracht - opvoeder verdiept de student zich zelfstandig in de maatschappelijke problematiek en vindt hierbij de weg naar de voorziene hulpverleningsdiensten. Het opstellen van een draaiboek, biedt de studenten de kans verantwoordelijkheid op te nemen, samen te werken en te reflecteren.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn

   Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

   Andere begincompetenties
   • Kunnen samenwerken en verantwoordelijkheidszin hebben.
   • Vaktechnisch: communicatieve, agogische, pedagogische en didactische kennis en vaardigheden 1 en 2 VK.
   • ICT-vaardigheden.
   • Erkenning en herkenning van maatschappelijke problematieken.

   LEERINHOUDEN
   • Liberale democratie - Mensenrechten.
   • Welvaartstaat en sociale zekerheid - Het ziekenfonds.
   • Pleinbezoek: Opdracht: Risicosamenleving/Veiligheid.
   • Multiculturele samenleving: Vooroordelen en discriminatie: Wandeling in de stationsbuurt met stadsgids.
   • Economie: De consument - consumentkrediet - Budgetteren.
   • Hulpverleningsdiensten: Kind & Gezin - OCMW.
   • Overlijden: Zelfmoordpreventie - Palliatieve zorg en cultuurverschillen bij begrafenisgebruiken.
   • Deontologie: De leerkracht en zijn beroepscode.
   • Mediagebruik.

   STUDIEMATERIAAL
   • Plantijncursus MSV en bijlagen. BEC.
   • Leefomgeving en samenleven 1ste j/3de graad, Licap
   • opvoeding en samenleven, 2de j/3de graad, Licap 
   • Radio, kranten, video, internet.
   • Welzijnsmagazines: o.a. Welliswaar/Brochures.
   • Schoolbib.
   • Informatie uitgegeven door de overheid.
   • Onderwijsonderricht.

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm uren  

   %

   hoor- en werkcolleges:

   12

    lesuren

     15,38

   practicum en oefeningen:

   11

    lesuren

     14,10

   vormen van groepsleren:

   10

    lesuren

     12,82

   studietijd buiten contacturen:

   43

    klokuren

     55,13

   Verdere toelichting:
   • Hoorcolleges.
   • Werkcolleges: individuele en groepsopdrachten onder begeleiding.
   • Groepsopdrachten.
   • Zelfstudie: opzoekwerk hulpverleningsdiensten.
   • Pleinbezoek.
   • Stadswandeling met gids Antwerpen Avrechts: Verkenning stationsbuurt.

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode
   • Permanente evaluatie:25%
   •  Individuele opdrachten: 25%.
   • Groepsopdrachten: 20%.
   • Schriftelijk examen: 30%.

   tijd voor examinering
   uren
   2

   %
    
    02,56

   Tweede examenperiode
   Het schriftelijk examen kan hernomen worden. De overige punten blijven behouden.

    

    

   3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Projectweken: gewicht 2
     

   O.O. heeft componenten: Neen
   Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
   Code: 30140
   Academiejaar: 2008-2009
   Type: kern
   Niveau: uitdiepend
   Programmajaar: 3
   Periode binnen het modeltraject: S:1
   Aantal studiepunten: 3
   Wegingscoëfficient: 3
   Totaal aantal contacturen: 37
   Totaal studietijd: 78
   Deeltijds programma:
   Examencontract: mogelijk
   Deliberatie: mogelijk
   Vrijstelling of overdracht: mogelijk
   Onderwijstaal: Nederlands
   Lector(en): Beckers Getty
   De Ridder Ingrid
   Seghers Annemie


    

   KORTE OMSCHRIJVING

   Integraal leren werken, via het thema wijn, komt uitgebreid aan bod in de projectweken gewicht 2 Voeding-Verzorging. 

   Er wordt via een studiewijzer zelfstandig in groep gewerkt. De bundeling van de opgezochte, geselecteerde informatie en documentatie wordt gepresenteerd en voorgelegd.

   Van wijnstok tot het bereidingsproces, tot wijndegustatie en etiquette, koken met wijn, verdieping in de chemische achtergrond van wijn, ..., verkent de student de complexe wereld van wijn.

   Een uitstap in een wijnstreek, waar het aangenaam vertoeven is, staat ook op het programma.


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • SO101 Handelt integer en respectvol.
   • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
   • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
   • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
   Algemene beroepsgerichte competenties
   • SO205 Stelt zich assertief op.
   • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
   • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
   • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
   • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
   • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
   • SO211 Creatief zijn.
   • SO212 Kan organiseren.
   Beroepsspecifieke competenties
   • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
   • SO318 Creëert een krachtige leeromgeving.
   • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

   SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
   • De student neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op m.b.t. de georganiseerde sponsoractie.
   • De student staat open voor actieve en opbouwende inbreng van medestudenten.
   • De student zet zich in om de teamopdracht te realiseren.
   • De student is kritisch op het eigen handelen en neemt initiatief tot bijsturing.
   • De student stelt zich tijdens groepsleren assertief, empathisch en open op.
   • De student werkt de studiewijzer samen uit (in team).
   • De student presenteert het resultaat van de teamopdracht schriftelijk in een neerslag volgens de CAVIA-normen en mondeling tijdens de wijnverkenning.
   • De student verzamelt, selecteert en verwerkt de gevonden info m.b.v. de zevensprong.
   • De student interesseert zich voor nieuwe ontwikkelingen i.v.m. wijn.
   • De student werkt de studiewijzer op een creatieve wijze uit.
   • De student organiseert in team een sponsoractie en de wijnproeverij.
   • De student organiseert de ontvangst van een groep 6de jaars lln. voor de wijnpresentatie.
   • De student verwerft kennis en vaardigheden rond wijn.

   VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
   Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn

   Geen.


   Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

   Ondersteunende vakken: voeding, verzorging en wetenschappen


   Andere begincompetenties
   Kunnen werken met een studiewijzer.
   Kunnen werken met Blackboard.

   LEERINHOUDEN
   • bereidingsproces van wijn
   • veel gebruikte druivensoorten
   • vorm van wijnflessen
   • etiketanalyse
   • wijndegustatie 
   • organisatie van sponsoractie en wijnproeverij
   • suikergehalte in wijn bepalen
   • gerechten met wijn bereid en een creatief werkstuk rond thema  'wijn' realiseren

   STUDIEMATERIAAL
   • Studiewijzer
   • Boeken, video's en DVD's liggen ter beschikking in de schoolbib

   WERKVORMEN
   Soort werkvorm uren  

   %

   hoor- en werkcolleges:

   5

    lesuren

     06,41

   practicum en oefeningen:

   5

    lesuren

     06,41

   vormen van groepsleren:

   25

    lesuren

     32,05

   studietijd buiten contacturen:

   41

    klokuren

     52,56

   Verdere toelichting:

   Andere contact- en begeleidingsuren: 5

   • probleemgestuurd onderwijs
   • practica
   • studiereis
   • gastspreker voor de wijndegustatie
   • sponsoractie
   • groepsleren
   • teamwerkwijnverkenning met voorstelling aan genodigden

   EVALUATIE

   Eerste examenperiode

   De productevaluatie 50 % bestaat uit:

   • 10% chemie (team)
   • 10% wijnavond (team)
   • 10% creatief werkstuk (team)
   • 10% Bb-quiz (individueel)
   • 10% Koken met wijn (individueel)

   De procesevaluatie 50 % bestaat uit:

   • 25 % mentor (team)
   • 10% sponsoractie (team)
   • 5 % zelfevaluatie (individueel)
   • 10 % inzet (individueel)

   tijd voor examinering
   uren
   2

   %
    
    02,56

   Tweede examenperiode
   Geen herkansing mogelijk.

    

    

   3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Vakspec.gew1 MO (incl. projectweek)
     

   O.O. heeft componenten: Neen
   Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
   Code: 30236
   Academiejaar: 2008-2009
   Type: kern
   Niveau: uitdiepend
   Programmajaar: 3
   Periode binnen het modeltraject: S:1
   Aantal studiepunten: 6
   Wegingscoëfficient: 6
   Totaal aantal contacturen: 61
   Totaal studietijd: 156
   Deeltijds programma:
   Examencontract: mogelijk
   Deliberatie: mogelijk
   Vrijstelling of overdracht: mogelijk
   Onderwijstaal: Nederlands
   Lector(en): Godschalk Lise
   Vandecruys Gert


    

   KORTE OMSCHRIJVING

   deze cursus is een integrale opdracht met het thema : "kunst-en kostuumgeschiedenis inspireren".

   basiscursus vormgeving en praktijk ivm mantel en vest.

   Binnen deze module ontwerpen we, geven vorm, realiseren en presenteren we een mantel of vest.

    


   COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
    Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

   Algemene competenties

   • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
   Algemene beroepsgerichte competenties
    Beroepsspecifieke competenties
    • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

    SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

    CREATIE :

   • vanuit een concrete behoefte van een welbepaalde doelgroep een ontwerp voor een nieuw product kunnen realiseren.
   • een inspiratieborm bepalen vanuit materiaal, zich hierover informeren en documenteren, om vandaar uit een nieuw product te creëren.
    • bij het creëren rekening houden met vooropgestelde normen i.v.m. milieu, ergonomie, IKZ.
    • de creatie kunnen presenteren door schetsen, technische tekeningen, modetekeningen, collages,...
    • voor de uitvoering van het product materiaal, kleur en techniek kunnen bepalen
    • het eindproduct presenteren en in gebruik nemen.

    VORMGEVING :

    • de modetekening kunnen vertalen in een technische tekening.
    • bepalen van de vorm d.m.v. een patroon, moulage
    • een patroon kunnen opstellen vanuit de visie van het leerplan TSO-BSO
    • afwerking, naadwaarde en snijpatroon opzoeken en opstellen   
    • snijplan opstellen en werkstuk snijden  
    • modeltoile aanpassen aan de persoon

    PRAKTIJK :

    • gebruik van werkinstruciteformulier en deelstukstudie
    • het werkstuk realiseren
    • Opstellen van werkinstructieformulieren met autocad-modecad in samenwerking met IVOC  

    TECHNISCHE ONDERSTEUNING :

    • het gebruikte materiaal kunnen ontleden naar grondstof, vervaardigingswijze, nabehandeling.

   • VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
    Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn

    mode 1 en 2 VK


    Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

    mode 1 en 2 VK


    Andere begincompetenties
    Studenten zonder vooropleiding moet bereid zijn om een extra inspanning te leveren om de achterstand in kennis en vaardigheden bij te werken.
    LEERINHOUDEN


    CREATIE :

    • ontwerpen van een collectie
    • tekenen van figurinnen, kledingstukken en detail
    • presenteren van het totaalconcept


    VORMGEVING :

    • bestuderen van basispatronen i.v.m mantel en vest
    • studie van raglan en kimono
    • de modelontleding opstellen
    • aanpassen van kledingstuk aan de persoon

    PRAKTIJK :

    • realiseren van het ontwerp : toile, deelstukstudies, prototype
    • realiseren van werkinstructieformulieren

    TECHNISCHE ONDERSTEUNING

    • bestuderen van materiaal, grondstof, verwerking

    STUDIEBEZOEKEN :

    de projectweek wordt georganiseerd in samenspraak met de studenten


    STUDIEMATERIAAL
   • handboek : R.Swolfs, M._P.De Man, M.-J.Gerits, Meer dan naald en draad
   • cursus : werkinstructie
   • cursus : studie mantel-vest, raglan-kimono
   • cursus : creatie - modetekenen

   • WERKVORMEN
    Soort werkvorm uren  

    %

    hoor- en werkcolleges:

    27

     lesuren

      17,31

    practicum en oefeningen:

    28

     lesuren

      17,95

    vormen van groepsleren:

    0

     lesuren

      00,00

    studietijd buiten contacturen:

    95

     klokuren

      60,90

    Verdere toelichting:

    EVALUATIE

    Eerste examenperiode
    • permanente evaluatie : 40 % - regelmatige aanwezigheid is noodzakelijk.
    • examen : de studenten krijgen minstens 14 dagen op voorhand een opgave die ze moeten realiseren en mondeling verdedigen.  60%
    • De taak moet tijdig ingeleverd worden, wil je kunnen deelnemen aan het examen.
    • examen mode wordt afgelegd in januari

     


    tijd voor examinering
    uren
    6

    %
     
     03,85

    Tweede examenperiode
    • de student komt voor 1 juli een opgave vragen aan de lector voor de tweede zittijd
    • permanente evaluatie : 40 % taken kunnen herwerkt worden tegen september
    • examen : 60 %

    studiebezoeken:

    • onvolledige taken kunnen afgewerkt worden tegen de tweede examenperiode

     

     

    3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Vakdidactiek
      

    O.O. heeft componenten: Ja
    O.O. bestaat uit componenten Mode
    Voeding-verzorging
    Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
    Code: 30239
    Academiejaar: 2008-2009
    Programmajaar: 3
    Periode binnen het modeltraject: S:1
    Aantal studiepunten: 4
    Wegingscoëfficient: 4
    Totaal aantal contacturen: 36
    Totaal studietijd: 104
    Examencontract: mogelijk
    Deliberatie: mogelijk
    Vrijstelling of overdracht: mogelijk
    Lector(en): Beckers Getty
    Vandecruys Gert


     


    COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
     Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

    Algemene competenties

     Algemene beroepsgerichte competenties
      Beroepsspecifieke competenties
      • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
      • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • zie deelfiche gewicht 1: Mode
      • zie deelfiche gewicht 2: 2 u. per week VV

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
      Bereikte leerdoelen van vakdidactiek en pedagogische stages  2 VK
      Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn
      geen
      Andere begincompetenties
      geen

       

       

      3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Voeding-verzorging
        

      Component behoort tot O.O.: Vakdidactiek
      Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
      Code: 30240
      Academiejaar: 2008-2009
      Type: kern
      Niveau: uitdiepend
      Programmajaar: 3
      Periode binnen het modeltraject: S:1
      Aantal studiepunten: nvt
      Wegingscoëfficient: 34
      Totaal aantal contacturen: 12
      Totaal studietijd: 35,36
      Deeltijds programma:
      Vrijstelling of overdracht: niet mogelijk
      Onderwijstaal: Nederlands
      Lector(en): Beckers Getty


       

      KORTE OMSCHRIJVING

      Naast de klassiekere lesrealisaties, gerealiseerd in het 1ste en 2de jaar van de lerarenopleiding, is in Vakdidactiek voor het 3de jaar plaats gemaakt tot het bespreken, realiseren en inoefenen van didactische experimenten. Deze omvatten: Specifieke leerplanstudie en inzichten in de organisatie van de geïntegreerde proef en het informatief project van de 3de graad, opstellen van Integrale Opdrachten, didactisch materiaal, uitstippelen van een studiebezoek en het creatief omgaan met het complex van didactische activiteiten.

      Het leren opstellen van een vorderingsjaarplan, ter voorbereiding op het eindexamen, komt eveneens aan bod.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

      • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
      • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
      • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
      Algemene beroepsgerichte competenties
      • SO205 Stelt zich assertief op.
      • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
      • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
      • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
      • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
      • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
      • SO211 Creatief zijn.
      • SO212 Kan organiseren.
      Beroepsspecifieke competenties
      • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
      • SO314 Werkt doelgericht.
      • SO315 Kan emanciperend werken.
      • SO316 Evalueert leerlingen deskundig.
      • SO317 Werkt leerlinggericht.
      • SO318 Creëert een krachtige leeromgeving.
      • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
      • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

      SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
      • De student denkt en handelt, tijdens lesrealisaties voor de eigen klasgroep, flexibel.
      • De student neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op tijdens didactische experimenten en gaat bij de evaluatie respectvol om met zijn/haar medestudenten.
      • De student geeft tijdens typelessen verbale terugkoppeling aan medestudenten m.b.t. zowel technisch didactische aspecten als verbaal en non-verbaal gedrag.
      • De student werkt in kleine groepjes een lesvoorbereiding uit en realiseert deze voor de eigen klasgroep.
      • De student stelt zich binnen de klasgroep empathisch en open op en draagt zorg voor de medestudenten.
      • De student moet schriftelijk communicatief zijn (cfr. lesvoorbereiding) maar ook tijdens de mondelinge lesrealisatie.
      • De student heeft inzicht in leerplannen TSO en BSO voor vakgebied VV en kan de leerplannen vertalen in concrete leerinhoud.
      • De student oefent vooropgestelde leerdoelen van het 2de jaar verder in, toegepast op lesonderwerpen uit de 1ste, 2de en 3de graad TSO en BSO van het S.O., BUSO en Sociale Promotie (diversiteit).
      • De student experimenteert met 'nieuwe' didactische werkvormen en werkt hierbij emanciperend.
      • De student verwerft inzicht in de organisatie van een informatief project en een geïntegreerde proef.
      • De student stelt een IO samen.
      • De student integreert videoreceptuur in praktijklessen voeding. 
      • De student organiseert een studiebezoek.
      • De student werkt creatief met het complex van didactische activiteiten en presenteert het resultaat van zijn/haar creatief en vernieuwingsgericht denken mondeling voor de klasgroep.
      • De student bereidt stageopdrachten voor en past zijn vakdidactische kennis toe tijdens stagemomenten. 
      • De student diept een fictief uurrooster VV uit en geeft toelichting a.d.h. van de leerplannen (samenvattend!).

      VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
      Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
      Bereikte leerdoelen van vakdidactiek en pedagogische stages 2 VK
      Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

      geen


      Andere begincompetenties
      geen
      LEERINHOUDEN

      De cursus is opgebouwd uit 6 delen

      • 1.Leerplanstudie: lessentabellen en vakinhouden 3 de graad TSO en BSO voor vakgebied VV
      • 2.Organisatie van informatief project
      • 3.Organisatie van geïntegreerde proef
      • 4. Organisatie en opmaken IO
      • 5.Ontwikkelen van didactische creativiteit
      • 6.Opdrachten

      STUDIEMATERIAAL
      • Plantijncursus aangevuld met eigen nota's
      • Logboek
      • Leerplannen 1ste – 2de –3de TSO en BSO voor het vakgebied voeding verzorging VVKSO, OVSG en Gemeenschapsonderwijs
      • Zo kan het ook, Wolters-Plantyn, R. Vanheste en J. Willems 
      • Werkboeken 3de graad TSO/BSO, Wolters-Plantyn

      WERKVORMEN
      Soort werkvorm uren  

      %

      hoor- en werkcolleges:

      5

       lesuren

        14,71

      practicum en oefeningen:

      6

       lesuren

        17,65

      vormen van groepsleren:

      0

       lesuren

        00,00

      studietijd buiten contacturen:

      22

       klokuren

        64,71

      Verdere toelichting:
      • Sommige delen van de cursus worden d.m.v. praktijkvoorbeelden en leergesprekken overgebracht, andere delen worden d.m.v. opdrachten individueel of in kleine groepjes uitgewerkt, ingeoefend en/of mondeling gepresenteerd.
      • De leerplannen worden a.d.h. van kleine opdrachten en via interactief onderwijs, groepswerk en groepsleren bestudeerd.    
      • A.d.h. van videoregistratie en lesobservatieformulieren krijgt de student verbale terugkoppelling op zijn/haar leraarstijl.     

      EVALUATIE

      Eerste examenperiode
      • --> gewicht 1 : 67 % en gewicht 2 : 33 %
      • Permanente evaluatie: punten blijven behouden : 50 %.
      • Geïntegreerd jaarexamen : 50% : student krijgt een nieuw fictief uurrooster en verdedigt zich voor een jury van lectoren en stagementoren.

      tijd voor examinering
      uren
      1

      %
       
       02,94

      Tweede examenperiode
      • Permanente evaluatie: punten blijven behouden : 50 %.
      • Geïntegreerd jaarexamen : 50% : student krijgt een nieuw fictief uurrooster en verdedigt zich voor een jury van lectoren en stagementoren.     
      • Examenopdracht wordt bij aanvang 2de zittijd uitgedeeld.
      • Verdeling : idem als juni 2009.

       

       

      3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Mode
        

      Component behoort tot O.O.: Vakdidactiek
      Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
      Code: 30241
      Academiejaar: 2008-2009
      Type: kern
      Niveau: uitdiepend
      Programmajaar: 3
      Periode binnen het modeltraject: S:1
      Aantal studiepunten: nvt
      Wegingscoëfficient: 66
      Totaal aantal contacturen: 24
      Totaal studietijd: 68,64
      Deeltijds programma:
      Vrijstelling of overdracht: niet mogelijk
      Onderwijstaal: Nederlands
      Lector(en): Vandecruys Gert


       

      KORTE OMSCHRIJVING

      De cursus bereid je voor op het lesgeven in de modevakken in de derde graad van het secundair onderwijs.


      COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
       Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

      Algemene competenties

       Algemene beroepsgerichte competenties
        Beroepsspecifieke competenties
        • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
        • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • de student moet de leerplannen van de derde graad TSO lezen en kunnen toepassen tijdens de pedagogische stage
        • de student moet de verschillende aanverwante vakken in de derde graad TSO en BSO kunnen bespreken.
        • de studenten moeten opzoeken hoe je een geïntegreerde proef in het zesde jaar TSO en BSO organiseert.
        • de student moet een inzicht hebben in de leerplannen van de specialisatiejaren op TSO en BSO niveau  en de 4de graad BSO.
        • de student moet een project kunnen plannen voor 1 trimester : leerinhoudelijk, vakoverschrijdend, methodisch, tijdsplanning
        • de studenten moeten een leerstofgeheel kunnen uitwerken met actieve werkvormen

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn

        mode 2VK


        Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

        mode 2VK


        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN
        • leerplanstudie derde graad TSO-BSO
        • plannen van project voor 1 trimester : leerinhoudelijk, vakoverschrijdend, methodisch , tijdsplanning
        • opdrachten rond de verschillende vakken 3de graad TSO-BSO
        • opdracht rond actieve werkvormen
        • opdrachten ivm de geïntegreerde proef
        • leerplanstudie van de specialisatiejaren: 7 BSO,7 TSO, 4de graad BSO

        STUDIEMATERIAAL
        • leerplannen van de derde graad

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm uren  

        %

        hoor- en werkcolleges:

        11

         lesuren

          15,71

        practicum en oefeningen:

        11

         lesuren

          15,71

        vormen van groepsleren:

        0

         lesuren

          00,00

        studietijd buiten contacturen:

        46

         klokuren

          65,71

        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        • regelmatige aanwezigheid is noodzakelijk.
        • Examen : 100 % - mondeling.
        • het examen vakdidactiek gewicht 1 mode + uitdieping wordt gecombineerd in een mondelinge proef met externe jury.  Een week op voorhand krijgen de studenten de opgave.
        • Met deze proef bewijst de student of hij/zij de organisatorische en vaktechnische competenties bereikt heeft.
        • het examen wordt afgelegd in juni
        • bij een onvoldoende op één van de componenten moet het geheel hernomen worden.

        tijd voor examinering
        uren
        2

        %
         
         02,86

        Tweede examenperiode
        • De student komt voor 1 juli een opgave vragen aan de lector voor de tweede zittijd.
        • Examen : 100% mondeling.

         

         

        3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Pedagogische stage : 9 weken
          

        O.O. heeft componenten: Neen
        Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
        Code: 00122
        Academiejaar: 2008-2009
        Type: kern
        Niveau: gespecialiseerd
        Programmajaar: 3
        Periode binnen het modeltraject: S:2
        Aantal studiepunten: 17
        Wegingscoëfficient: 17
        Totaal aantal contacturen: 0
        Totaal studietijd: 442
        Deeltijds programma:
        Examencontract: niet mogelijk
        Deliberatie: mogelijk
        Vrijstelling of overdracht: mogelijk
        Onderwijstaal: Nederlands
        Lector(en): Vandecruys Gert


         

        KORTE OMSCHRIJVING

        De pedagogische stage valt dit jaar volledig in het tweede semester en is gegroepeerd in verschillende blokstages waarbij van de studenten een grote zelfstandigheid gevraagd wordt. De studenten doorlopen een blokstage van 3 weken voor gewicht 2, 2 weken voor gewicht 1 en 2 weken voor het BuSO (of 1 week BuSO en 1 week Sociale Promotie). De studenten experimenteren tijdens de verschillende stages actief met het onderwerp van hun portfolio. In de blokstages van G2 en G1 worden de studenten minimaal één maal bezocht door de stagebegeleider vanuit de Plantijnhogeschool. De stage in het BuSO is een volledig zelfstandige stage. De studenten worden dan niet bezocht. Zij verdiepen zich in de inhouden van de derde graad voor gewicht 2. Op didactisch vlak tonen zij dat ze interactieve werkvormen kunnen hanteren en gepast kunnen differentiëren in functie van de beginsituatie.

         


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • SO101 Handelt integer en respectvol.
        • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
        • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
        • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • SO205 Stelt zich assertief op.
        • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
        • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
        • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
        • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
        • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
        • SO211 Creatief zijn.
        • SO212 Kan organiseren.
        Beroepsspecifieke competenties
        • SO313 Bezit leerlinggerichte didactisch-methodische competenties.
        • SO314 Werkt doelgericht.
        • SO315 Kan emanciperend werken.
        • SO316 Evalueert leerlingen deskundig.
        • SO317 Werkt leerlinggericht.
        • SO318 Creëert een krachtige leeromgeving.
        • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
        • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

        - De student weet zich zowel op administratief, leerbevorderend, taakgebonden, interactief als persoonsgebonden vlak te profileren als een adequate leerkracht

        - de student profileert zich als een volwaardig lid van een team


         


        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
        • Geslaagd voor het tweede opleidingsjaar.

         

         

         


        Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn

        regelmatige student tijdens het derde opleidingsjaar

        pedagogische stages van het eerste en tweede opleidingsjaar


        Andere begincompetenties
        bereidheid om te reflecteren en het eigen functioneren bij te sturen
        LEERINHOUDEN
        • Het realiseren van een zelfstandige opdracht over meerdere weken voor de gewichten 1 en 2, in de eerste, de tweede en de derde graad, in het TSO, BSO en/of ASO.
        • Het realiseren van een zelfstandige opdracht in het BUSO of het OSP.
        • Portfolio-onderwerp wordt tijdens de verschillende stages uitgeprobeerd.

        STUDIEMATERIAAL
        • Basiscursussen uit de opleiding gelden als bronnenmateriaal.
        • Behandelde leerinhouden van het derde opleidingsjaar.
        • Leerplannen en eindtermen.
        • Handboeken en leerlingenteksten.
        • Vakliteratuur.
        • Observatieopdrachten.
        • Leerpunten aangereikt door mentoren en stagebegeleiders.
        • Eigen reflecties.
        • Theoretische achtergronden rond het portfolio-onderwerp.

        WERKVORMEN
        Soort werkvorm uren  

        %

        hoor- en werkcolleges:

        0

         lesuren

          00,00

        practicum en oefeningen:

        0

         lesuren

          00,00

        vormen van groepsleren:

        0

         lesuren

          00,00

        studietijd buiten contacturen:

        442

         klokuren

          100,00

        Verdere toelichting:
        • Voor details: zie stagevademecum.
        • 4 weken stage gewicht 2, eerste, tweede en derde graad.
        • 3 weken stage gewicht 1.
        • 2 weken stage in het BUSO of het onderwijs voor sociale promotie.
        • Observatieopdrachten.
        • Reflectieopdrachten
        • Buiten-klas-activiteiten

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        • Beoordelingsprocedure en -criteria zie stagevademecum.
        • Stageperiode 1 (45%).
        • Stageperiode 2 (40%).
        • Stage BUSO/OSP (15%).
        • Er mag geen onvoldoende gescoord worden op één van de volgende items: administratie, leerbevorderend, taakgebonden, interactief en persoonsgebonden gedrag.
        • Breekpunten moeten verworven zijn.
        • Voor opgegeven aandachtspunten heeft de student nieuwe vaardigheden verworven.

        tijd voor examinering
        uren
        0

        %
         
         00,00

        Tweede examenperiode
        Geen herkansing mogelijk.

         

         

        3 Onderwijs, Secundair onderwijs - 3VMKL - Onderdelen - Vakkenstage (gewicht 2): 2 weken
          

        O.O. heeft componenten: Neen
        Afstudeerrichting: SO:Onderwijs, Secundair onderwijs
        Code: 30114
        Academiejaar: 2008-2009
        Type: kernondersteunend
        Niveau: gespecialiseerd
        Programmajaar: 3
        Periode binnen het modeltraject: S:2
        Aantal studiepunten: 3
        Wegingscoëfficient: 3
        Totaal aantal contacturen: 0
        Totaal studietijd: 78
        Deeltijds programma:
        Examencontract: niet mogelijk
        Deliberatie: mogelijk
        Vrijstelling of overdracht: mogelijk
        Onderwijstaal: Nederlands
        Lector(en): Beckers Getty
        De Ridder Ingrid
        Vandecruys Gert


         

        KORTE OMSCHRIJVING

        Tijdens deze vakkenstage in de verschillende domeinen van het vakgebied Voeding-Verzorging, met name het ziekenhuis,  kan je ervaring van onschatbare waarde opdoen. Bedenk hierbij dat dit het latere werkveld van je toekomstige leerlingen wordt. Deze werkelijkheidservaring sterkt, naast praktijk, kennis en inzicht, ook je maatschappelijke, sociale vaardigheden en betrokkenheid aan.

        .Via een geleide opdracht verwerf je inzicht, kennis en practische ervaring die je op een creatieve wijze bundelt in je opdrachtenbundel.

        De studenten mode kunnen opteren om 1 week te observeren in een confectiebedrijf of bij een modeontwerper


        COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
         Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

        Algemene competenties

        • SO101 Handelt integer en respectvol.
        • SO102 Is flexibel in denken en handelen.
        • SO103 Geeft blijk van verantwoordelijkheidszin.
        • SO104 Kan zichzelf kritisch evalueren en ontplooit zich verder.
        Algemene beroepsgerichte competenties
        • SO205 Stelt zich assertief op.
        • SO206 Heeft empathisch vermogen, toont openheid en zorg.
        • SO207 Kan samenwerken met collega's en stagementoren.
        • SO208 Verzorgt zijn taal, drukt zich duidelijk uit, structureert de boodschap.
        • SO209 Kan analytisch denken en zich een oordeel vormen.
        • SO210 Toont maatschappelijke betrokkenheid en is vernieuwingsgericht.
        • SO211 Creatief zijn.
        • SO212 Kan organiseren.
        Beroepsspecifieke competenties
        • SO319 Kan omgaan met diversiteit.
        • SO320 Bezit kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de vakdomeinen die in de opleiding aan bod komen.

        SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
        • Deze stage wordt door de studenten in samenspraak met het personeel, zelf georganiseerd. Aan de hand van de doelstellingen die ze moeten bereiken maken ze een organisatieplanning op om alle diensten te kunnen analyseren en om hierrond een gedetailleerd werkstuk te maken. Ze onderzoeken welke nieuwe producten en machines in het ziekenhuis gebruikt worden.
        • De student staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en kan flexibel optreden in verschillende situaties. 

        VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
        Opleidingsonderdelen waarvoor voorafgaand credits dienen behaald te zijn
        • Cursussen  verzorging 1, 2 en 3 VK
        • Vaardigheden 1, 2 en 3VK

        Opleidingsonderdelen die vooraf dienen gevolgd te zijn
        geen
        Andere begincompetenties
        geen
        LEERINHOUDEN
        • Informatie opdoen, bijleren en verdiepen over onderwerpen uit verzorging.
        • De studenten gaan gedurende 1 week in een ziekenhuis,of op buitenlandse stage. De keuze gebeurt in samenspraak met de lectoren.
        • Voor de ziekenhuisstage ligt de nadruk op de organisatie van een groothuishouding. De studenten bekijken het werk samen met het hoofd van de onderhoudsdienst, hoe het werk georganiseerd wordt, niet alleen het onderhoud van gebouwen en kamers maar ook operatiekwartieren, linnenonderhoud.
        • Studenten die op internationale stage gaan kunnen les geven in scholen of cursussen volgen in het buitenland. Zij zijn vrijgesteld van deze vakkenstage.
        • Studenten mode kunnen 1 week observeren in een confectiebedrijf of bij een modeontwerpen

        STUDIEMATERIAAL
        • Materiaal ter plaatse: ziekenhuis, 
        • Stagevademecum
        • Opdrachtenbundel

         


        WERKVORMEN
        Soort werkvorm uren  

        %

        hoor- en werkcolleges:

        0

         lesuren

          00,00

        practicum en oefeningen:

         lesuren

          00,00

        vormen van groepsleren:

         lesuren

          00,00

        studietijd buiten contacturen:

        40

         klokuren

          100,00

        Verdere toelichting:

        EVALUATIE

        Eerste examenperiode
        • evaluatie door de stageplaats ziekenhuis
        • stageverslag ziekenhuis (de criteria zijn beschreven in een bundel)

        tijd voor examinering
        uren

        %
         
         00,00

        Tweede examenperiode

        Verslag kan herschreven worden